Pripomienky - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Pripomienky

Pripomienky

E-mail: pripomienky@sadza.sk

Každý podnet môžete podať aj elektronicky a naša spoločnosť sa ním bude zaoberať a zašle vám stanovisko.

V prípade, že chcete podať oficiálnu sťažnosť podľa zákona NR SR č. 9/2010, táto musí obsahovať:

  • ● meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby sťažovateľa
  • ● v prípade právnickej osoby názov, sídlo a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

a musí byť potvrdená podpisom.